Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica
© PER GEOMETRIAM VERITAS

Un equip de cinc enginyers topògrafs confirmen un nou 3000 dels Pirineus

26/10/2022 - CATALUNYA - Tema: En prensa y otros medios
ImagenComentario Comentada hace 573 días (02/11/2022)
ImagenNoticia
El passat 30 de juliol de 2022, l'equip de Sostremetries puja al cim d'Arnales amb sistemes i equips topogràfics professionals per realitzar mesures de precisió in-situ. L’altitud final calculada és de 3001.37 m amb una exactitud associada d’uns 7 cm. Amb aquest resultat l'equip pot certificar que l’Arnales supera els 3000 m d'alçada amb escreix.

UN EQUIP DE 5 ENGINYERS TOPÒGRAFS CONFIRMA UN NOU 3000 DELS PIRINEUS

L’Arnales és un cim del massís dels Infiernos, al Pirineu Aragonés, situat entre els termes municipals de Sallent de Gállego i Panticosa i té una alçada que frega els 3000 m. Actualment, algunes fonts li atorguen una alçada inferior a 3000 m i altres fonts superior a 3000 m. No hi ha consens en la seva alçada perquè la majoria de muntanyes no estan mesurades amb exactitud suficient. Al Pirineu, l’exactitud de l’alçada de les muntanyes és de l’ordre d’entre 5 i 10 metres, excepte el grapat de cims que tenen un vèrtex geodèsic o que han estat mesurats expressament.

El cas de l’Arnales és especialment controvertit. Segons la font que es consulti la seva altitud varia uns 10 metres entorn dels 3000 m. Per exemple:

 • al Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000 (MTN25) de l'Instituto Geográfico Nacional (IGN) actualment figura amb una altitud de 2996 m.
 • la Unió Internacional d'Associacions d'Alpinisme (UIAA) li assigna 3006 m basant-se en la llista Buyse de catalogació de tresmils, publicada al llibre Los Tresmiles del Pirineo. https://theuiaa.org/mountaineering/mountain-classification
 • al Mapa Topográfico de Aragón a escala 1:5.000 (MTA5) de l'Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR) figurava fins no fa gaire amb una altitud de 2999.9 m, però recentment han actualitzat la cartografia i actualment figura com a 3000.0 m. Segons les especificacions tècniques del MTA5, l’exactitud altimètrica d’aquest mapa és de 1.25 m en el 90% dels casos.
 • els recents models d'elevacions del terreny i núvols de punts generats amb tecnologia LiDAR ofereixen informació altimètrica més precisa. Gràcies al projecte PNOA-LiDAR de l’IGN, els núvols de punts al cim de l’Arnales revelen una altitud màxima al voltant del cim de 3000.42 m.

 Cap de les fonts esmentades és prou fiable com per certificar que l’Arnales supera la barrera dels 3000 m. L’única manera de poder certificar-ho és fer una mesura in-situ amb instruments topogràfics de precisió.

No hi ha cap organisme oficial que es responsabilitzi de generar una llista de tresmils del Pirineu. Així i tot, un grup batejat amb el nom de Cazafantasmas publica al seu blog una llista no oficial, però que sense dubte té el major consens actualment. Els Cazafantasmas són un conjunt d'alpinistes que es dediquen a fer recerca per mantenir una llista de tresmils més o menys actualitzada. Actualment aquesta llista està formada per 216 cims.

Els criteris de Buyse per que un cim es pugui considerar com a tres mil són a grans trets:

 • Tenir un nom i estar publicats en algun mapa o guia
 • Tenir una prominència igual o superior als 10 m
 • L’altitud superior o igual a 3000 m

L'equip, batejat amb el nom de Sostremetries, està format per cinc professionals de la mesura i aficionats a la muntanya: Andreu Alvarruiz, Marc Calaff, Salvador Sala, David Segura i Oriol Boixareu. Apassionats de la seva professió, l'objectiu de l'equip és mesurar l’altitud de muntanyes aprofitant els seus coneixements professionals. L’equip compta amb l'assessorament del geògraf i reconegut expert en cartografia de muntanya, Miquel Soro. Precisament va ser Miquel qui va proposar l’estudi del cim d'Arnales a l'equip.

El passat 30 de juliol de 2022, l'equip de Sostremetries puja al cim d'Arnales amb sistemes i equips topogràfics professionals per realitzar mesures de precisió in-situ. Disposen d'un nivell òptic Leica NA720 i d’un receptor GNSS Trimble R8 de doble freqüència. Amb el nivell òptic determinen el punt consolidat i natural més elevat del cim. Amb el receptor GNSS realitzen una mesura directa registrant observacions durant 30 minuts. Per obtenir la màxima fiabilitat en la mesura, el càlcul es duu a terme aplicant correccions diferencials en post-procés i utilitzant programari especialitzat de processament d’observacions GNSS recolzant-se en la xarxa geodèsica activa d’Aragó (ARAGEA). Un cop calculades les coordenades, s'aplica un conjunt de correccions per referir l’altitud al nivell del mar a Alacant i tenint en compte dades de la xarxa d'anivellació d'alta precisió oficial a Espanya (REDNAP). L’altitud final calculada és de 3001.37 m amb una exactitud associada d’uns 7 cm. Amb aquest resultat l'equip pot certificar que l’Arnales supera els 3000 m d'alçada amb escreix.

L'equip de Sostremetries presentarà el resultat dels treballs topogràfics el proper 4 de novembre (19h) dins el marc la Fira de Muntanya de Vic. Un dels integrants de Sostremetries, Salvador Sala, és membre de l'associació del llibre de muntanya de Catalunya, organitzadors de la Fira del Llibre de Muntanya.

L'Arnales no és el primer objectiu de l’equip. Sostremetries porta més de dos anys realitzant mesures de precisió en altres cims. Concretament han dut a terme mesures a Les Agudes, el Pollegó Inferior del Pedraforca, el Besibèrri del Mig, Tossa Plana de Lles i la Roca Centella. A més, un dels membres va participar en campanyes de mesures oficials de cims amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

La notícia es va publicar inicialment a La Vanguardia el passat 17 d'octubre de 2022 i des de llavors ha despertat l'interès de mitjans de tot l'estat, principalment en els especialitzats en muntanya.

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
UN EQUIPO DE 5 INGENIEROS TOPÓGRAFOS CONFIRMA UN NUEVO 3000 DE LOS PIRINEOS

El Arnales es una cima del macizo de los Infiernos, en el Pirineo Aragonés, situado entre los términos municipales de Sallent de Gállego y Panticosa y tiene una altura que roza los 3000 m. Actualmente, algunas fuentes le otorgan una altura inferior a 3000 m. y otras fuentes superior a 3000 m. No existe consenso en su altura porque la mayoría de montañas no están medidas con exactitud suficiente. En el Pirineo, la exactitud de la altura de las montañas es del orden de entre 5 y 10 metros, excepto el puñado de cimas que tienen un vértice geodésico o que han sido medidos expresamente.

El caso de Arnales es especialmente controvertido. Según la fuente que se consulte su altitud varía unos 10 metros en torno a los 3000 m. Por ejemplo:

 • en el Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000 (MTN25) del Instituto Geográfico Nacional (IGN) actualmente figura con una altitud de 2996 m.
 • la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA) le asigna 3006 m basándose en la lista Buyse de catalogación de tresmiles, publicada en el libro Los Tresmiles del Pirineo.
 • https://theuiaa.org/mountaineering/mountain-classification
 • en el Mapa Topográfico de Aragón a escala 1:5.000 (MTA5) del Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR) figuraba hasta hace poco con una altitud de 2999.9 m, pero recientemente han actualizado la cartografía y actualmente figura como 3000.0 m. Según las especificaciones técnicas del MTA5, la exactitud altimétrica de este mapa es de 1.25 m en el 90% de los casos.
 • los recientes modelos de elevaciones del terreno y nubes de puntos generados con tecnología LiDAR ofrecen información altimétrica más precisa. Gracias al proyecto PNOA-LiDAR del IGN, las nubes de puntos en la cima del Arnales revelan una altitud máxima alrededor de la cima de 3000.42 m.
Ninguna de las fuentes mencionadas es suficientemente fiable como para certificar que Arnales supera la barrera de los 3000 m. La única manera de poder certificarlo es realizar una medida in-situ con instrumentos topográficos de precisión.
 
No existe ningún organismo oficial que se responsabilice de generar una lista de tresmiles del Pirineo. Aun así, un grupo bautizado con el nombre de Cazafantasmas publica en su blog una lista no oficial, pero que sin duda tiene el mayor consenso actualmente. Los Cazafantasmas son un conjunto de alpinistas que se dedican a investigar para mantener una lista de tresmiles más o menos actualizada. Actualmente esta lista está formada por 216 cimas.
 
Los criterios de Buyse para que una cima se pueda considerar como tres mil están a grandes rasgos:
 • Tener un nombre y estar publicados en algún mapa o guía
 • Tener una prominencia igual o superior a los 10 m
 • La altitud superior o igual a 3000 m
El equipo, bautizado con el nombre de Sostremetrías, está formado por cinco profesionales de la medida y aficionados a la montaña: Andreu Alvarruiz, Marc Calaf, Salvador Sala, David Segura y Oriol Boixareu. Apasionados de su profesión, el objetivo del equipo es medir la altitud de montañas aprovechando sus conocimientos profesionales. El equipo cuenta con el asesoramiento del geógrafo y reconocido experto en cartografía de montaña, Miquel Soro. Precisamente fue Miquel quien propuso el estudio de la cima de Arnales en el equipo.
 
El pasado 30 de julio de 2022, el equipo de Sostremetrías sube a la cima de Arnales con sistemas y equipos topográficos profesionales para realizar medidas de precisión in-situ. Disponen de un nivel óptico Leica NA720 y de un receptor GNSS Trimble R8 de doble frecuencia. Con el nivel óptico determinan el punto consolidado y natural más elevado de la cima. Con el receptor GNSS realizan una medida directa registrando observaciones durante 30 minutos. Para obtener la máxima fiabilidad en la medida, el cálculo se realiza aplicando correcciones diferenciales en post-proceso y utilizando software especializado de procesamiento de observaciones GNSS apoyándose en la red geodésica activa de Aragón (ARAGEA). Una vez calculadas las coordenadas, se aplica un conjunto de correcciones para referir la altitud al nivel del mar en Alicante y teniendo en cuenta datos de la red de nivelación de alta precisión oficial en España (REDNAP). La altura final calculada es de 3001.37 m con una exactitud asociada de unos 7 cm. Con este resultado el equipo puede certificar que Arnales supera los 3000 m de altura con creces.
 
El equipo de Sostremetrías presentará el resultado de los trabajos topográficos el próximo 4 de noviembre (19h) en el marco de la Feria de Montaña de Vic. Uno de los integrantes de Sostremetrías, Salvador Sala, es miembro de la asociación del libro de montaña de Cataluña, organizadores de la Feria del Libro de Montaña.
 
El Arnales no es el primer objetivo del equipo. Sostremetrías lleva más de dos años realizando medidas de precisión en otras cumbres. Concretamente han llevado a cabo medidas en Les Agudes, el Pollegó Inferior del Pedraforca, el Besibèrri del Mig, Tossa Plana de Lles y la Roca Centella. Además, uno de los miembros participó en campañas de medidas oficiales de cimas con el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
 
La noticia se publicó inicialmente en La Vanguardia el pasado 17 de octubre de 2022 y desde entonces ha despertado el interés de medios de todo el estado, principalmente en los especializados en montaña.
 

https://www.lavanguardia.com/vida/20221017/8567713/pirineos-suman-3-000.html

https://www.eldiariodehuesca.com/actualidad/pico-arnales-nuevo-3000-en-pirineo-oscense_2718_102.html

https://www.spanjevandaag.com/18/10/2022/pyreneeen-officieel-nieuwe-berg-meer-dan-3-000-meter-bij/

https://www.barrabes.com/blog/noticias/2-11689/arnales-se-confirma-como-nuevo

https://www.desnivel.com/cultura/pico-arnales-3-001-m-un-nuevo-tresmil-de-pirineos/

https://cadenaser.com/aragon/2022/10/17/el-pirineo-aragones-suma-un-nuevo-tresmil-el-pico-arnales-radio-jaca-ser-pirineos/

https://www.msn.com/es-es/noticias/internacional/los-pirineos-suman-otro-pico-de-3000-metros/ar-AA132tzq

https://www.usanews.net/breaking/the-pyrenees-add-another-peak-of-3000-meters-h34248.html

https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/comarcas/alto-gallego/2022/10/18/el-pico-arnales-nuevo-tresmil-en-el-pirineo-oscense-1606466-daa.html

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2022/10/17/el-pico-arnales-del-pirineo-aragones-mide-mas-de-3-000-m-segun-los-topografos-1606359.html

https://twitter.com/24horas_rne/status/1582114430716104704

https://twitter.com/elsmatins/status/1581900342626639872

https://travesiapirenaica.com/arnales-tresmil/

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/eth-maitin-daran/un-topograf-aranes-en-equip-que-descorbis-un-nau-3000-en-pireneu/audio/1150144/

https://www.lugaresdeaventura.com/noticia/hallan-un-nuevo-tres-mil-en-los-pirineos

https://www.ccma.cat/catradio/catalunya-al-dia/un-equip-de-topografs-catalans-descobreix-un-nou-3000-al-pirineu/noticia/3191915/


Última modificación: 03/11/2022 14:39:00
 • 2foto_Sostermetries.jpg